OPEN BRIEF

Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kaag en Braassem

De Leden van de Gemeenteraad van Kaag en Braassem

 

Van:

De Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden

 

Geachte dames en heren,

De Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) richt zich via deze Open Brief tot u als leden van het College van B & W en tot de leden van de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

Wie / wat is de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden?

De Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden is tot stand gekomen op initiatief van KNARZ: een denktank van 8 oud-ondernemers, financieel-economisch, bestuurlijk-organisatorisch en juridisch deskundigen en vastgoedspecialisten die zich ten doel hebben gesteld om via de uitvoering van projecten (waar mogelijk in samenwerking met anderen als bijv. de gemeente) de kwaliteit van leven, wonen en werken in onze gemeente aantrekkelijker te maken. De Werkgroep zelf bestaat naast enkele KNARZ- vertegenwoor-digers uit o.a. deskundigen en direct belanghebbenden (ondernemers) die te maken hebben met de herinrichting van het Dorpshart.

 

Wat wil de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden?

De Werkgroep stelt zich ten doel om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren onder de inwoners van Leimuiden en andere direct betrokkenen om tot een totaal (master-)plan te komen voor de herinrichting van het Dorpshart. Een plan met dorpse delen die mooi zijn en blijven, die van duurzame kwaliteit zijn en die moeiteloos veranderingen in het gebruik opvangen en voor de eindgebruikers een nuttige functie vervullen. Anders gezegd: de Werkgroep probeert alle neuzen in dezelfde richting te krijgen als het gaat om die herinrich-tingsplannen!

 

Wat is de stand van zaken op dit moment?

Projectontwikkelaar Leyten en de gemeente Kaag en Braassem zijn destijds overeengekomen dat Leyten het Dorpshart zou herinrichten op basis van door Leyten ontwikkelde plannen. Om een lang verhaal kort te maken: na ettelijke jaren en de nodige onderlinge geschillen hebben Leyten en de gemeente in november 2014 besloten de samenwerking te beëindigen! Een week later (!) legde Woondiensten Aarwoude de gemeente een ander plan voor, nl. de bouw van ca. 40 seniorenwoningen in deelgebied Noord (het gebied rond het vroegere Maarse & Kroongebouw).

Inmiddels had ook de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden een plan gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de Dorpsraad op 22 oktober 2014 en aan de gemeente voorgelegd. Dat plan bevat zowel een herinrichting van deelgebied Noord als deelgebied Zuid (het gebied rond het dorpsplein). Kort gezegd komt dat plan neer op het aanleggen van een passantenhaven op de plek van het Maarse & Kroongebouw met naast die haven (gevarieerde) woningbouw met beschikbaarheid van een eigen ligplaats. Op de boerderij van van Beijeren komt een horecabestemming. Het deelgebied Zuid wordt ingericht ten behoeve van winkel- en andere voorzieningen, (zo mogelijk uitbreiding van de) supermarkt en levensloopbestendige starters- / seniorenwoningen. Zo’n plan is gebaseerd op een duurzame visie op wonen, werken en recreatie, op versterking van de economische structuur en op het creëren van een aantrekkelijk dorpshart!

 

Doel van zo’n plan is:

- Een Dorpshart te realiseren met een gezellige en gemoedelijke sfeer waar de inwoners graag vertoeven;

- Een versterking van de economische structuur door vergroting van het winkelaanbod, horeca- en andere voorzieningen;

- Een vergroting van de aantrekkingskracht voor niet-inwoners door ontwikkeling van routegebonden recreatie en meer mogelijkheden tot verblijfsrecreatie;

- Een vergroting van de aantrekkingskracht voor inwoners die kunnen profiteren van een versterking van de lokale economie bijv. in de vorm van waardestijging van eigen woningen.

 

Wat nu?

Woondiensten Aarwoude en de gemeente overleggen op dit moment over het beperkte plan voor 40 seniorenwoningen. De gemeente staat hier positief tegenover maar heeft de Werkgroep laten weten nader overleg tussen de Werkgroep en Woondiensten Aarwoude op prijs te stellen om te onderzoeken of beide plannen in elkaar kunnen worden geschoven (want ook in het plan van de Werkgroep worden seniorenwoningen gebouwd).

Dat overleg gaat binnenkort plaatsvinden maar wel onder grote tijdsdruk omdat Woondiensten Aarwoude te kennen heeft gegeven dat op korte termijn d.w.z. uiterlijk 8 december a.s. een beslissing genomen moet worden.

De Werkgroep is van mening dat er een totaal masterplan nodig is, d.w.z. voor zowel deelgebied Noord als Zuid, met een gedurfde visie op langere termijn; een visie die Leimuiden neerzet als een toekomstig aantrekkelijk centrum voor watersport en recreatie waarin het goed toeven is voor de inwoners, geheel in lijn met de uitgangspunten van de gemeente zelf voor de verdere ontwikkeling van Kaag en Braassem.

De Werkgroep presenteert haar plan als alternatief dat serieuze aandacht verdient. De leden van de Werkgroep staan achter deze ideeën en hopen ook de inwoners van Leimuiden hiervan te overtuigen. Nu is het moment om de kansen te pakken en een kwaliteitsslag te maken!

 

Hoe verder?

De gemeente heeft de Werkgroep ook laten weten haar plan alleen in de verdere besluitvorming te willen betrekken als er een degelijke financiële onderbouwing van het plan komt en een projectontwikkelaar / investeerder kan worden gevonden die bereid is met dit plan aan de slag te gaan.

Aan beide zaken wordt op dit moment druk gewerkt door de Werkgroep. Wij vinden overigens dat we daarvoor als Werkgroep eigenlijk wat meer tijd beschikbaar moeten krijgen dan ons nu lijkt gegund!!

Dat neemt niet weg dat we ons uiterste best doen om deze zaken tijdig geregeld te krijgen en hopen dat we met Woondiensten Aarwoude ook tot een constructieve oplossing kunnen komen.

 

Inwoners van Leimuiden, wij rekenen op uw steun! Het gaat om de levensvatbaarheid, aantrekkelijkheid en toekomst van uw en ons dorp: Leimuiden.

 

 

Leimuiden,18 november 2014

 

De Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden:

 

Hans Bliemer (KNARZ / vastgoeddeskundige / initiatiefnemer),

Koos Waasdorp (hovenier / geestelijk vader van het plan voor een passantenhaven),

René Uittenbogaard (ondernemer / belanghebbende),

Paul Berends (ondernemer / belanghebbende),

Arnold Berends (ondernemer / belanghebbende),

Aad Bouwmeester (ondernemer / belanghebbende),

Anja van Weerlee (adviseur woningexploitatie en -beheer),

Han Hendrickx (beleidsadviseur subsidieverwerving),

Joris Hekkenberg (projectarchitect),

Jan van Weezel (KNARZ / oud-ondernemer / commercieel adviseur),

Eddy Broekema (KNARZ / bestuurlijk-organisatorisch adviseur).